Pastores

Alberto Oliveira

Pastor Sênior

Kleiton Marcos

Pastor Auxiliar

Alisson Loureno

Pastor Auxiliar